پښتو الفبا Pashto alphabetic

د پښتو ژبې د الفبې غږونه او توري دېرش او په دې ډول دي:

ا، ب، پ، ټ، ج، چ، څ، خ، د، ډ، ر، ړ، ز، ژ، ږ، س، ش، ښ، غ، ک، گ، ل، م، ن، ڼ، هـ، ي.

په دغو تورو کې دوه ويشت د پښتو او فارسي ترمنځ شريک دي او نور اته يواځې په پښتو کې راځي او په فارسي کې نه راځي او هغه دادي:

ټ، ډ، ړ، څ، ځ، ږ، ښ، ڼ.

د پښتو په دېرشو تورو کې شپږويشت جوپ او څلور کومکي يا غږيز توري دي. غږيز يا کومکي توري دادي:

ا، و، ه، ى.

په پښتو کې د عربي ژبې دغه لس توري هم په مستعار ډول په عربي کلمو کې استعمالېږي:

ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ف، ق.

په پښتو کې د الفبې د تورو مثالونه دادي:

اس، باغ، پلار، تود، ټولگى، جامې، چوکۍ، څراغ، خټکى، ځمکه، دېوال، ډوډۍ، رڼا، ړوند، زنه، ژبه، ږلۍ، سترگه، شپه، ښځه، کور، کوټه، لاس، مخ، نوم، کوڼ، ونه، يرغل.

(ليکوال: صديق الله رښتين، پښتو گرامر (ژب ښودنه)

Words:

الفبا alphabetic

غږونه Phonetics

توري Letters

کومکي supporting

مستعار borrowed

ټولگى class

ړوند blind

ږلۍ hailstone

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: